Podmínky používání inzertního portálu PRODÁM AUTO .CZ

 

 1. PRODÁM AUTO .CZ je inzertní server provozovaný fyzickou osobou Luďkem Veselým, kontaktní e-mail: info@prodamauto.cz, IČ 71538526 se sídlem Přístavní 1273/28, Praha, 17000 (dále jen též jako: „správce“ či „Správce“).
 2. Uživatel serveru prodám auto .cz, tedy inzerující (dále jen inzerent v množném čísle inzerenti) může vložit inzerát bezplatně.
 3. Před vložením inzerátu si inzerent v prvním kroku vybere zařazení kategorie: Soukromý inzerát; Prodejce vozů / dovozce; Autobazar ; Autorizovaný prodejce, v případě, že si zvolí nevhodnou kategorii, která nebude odpovídat popisku při výběru, tak si v takovém případě Správce vyhrazuje právo změnit kategorii Inzerenta tak, aby co nejvíce odpovídala popisu.
 4. V druhém kroku vkládání inzerátu inzerent vyplní registrační email, který není veřejný, tento email složí k přihlášení k účtu a následné úpravě/mazání/vkládání inzerátů. Také bude inzerentovi na tento email zaslána případná odpověď prostřednictvím formuláře u  inzerátu, pokud inzerent na email odpoví, zájemce bude znát registrační email inzerenta.
 5. Po vložení inzerátu v třetím kroku bude zaslán na registrační email inzerenta odkaz, po jeho potvrzení bude první inzerát zveřejněn, další inzeráty se nepotvrzují, k přihlášení inzerenta dochází již při druhém kroku.
 6. Inzerent při vkládání inzerátu vyplní své jméno/uživatelské jméno, kraj ve kterém prodává vůz a také je možnost zadání svého telefonního čísla. Tyto údaje jsou veřejné u inzerátu.
 7. Inzerent může inzerovat osobní a užitkové vozy. Správce si vyhrazuje právo smazat inzerát nebo zablokovat vkládání inzerátů uživatele v případě, že inzerent vloží inzerát v rozporu se zákony České republiky nebo bude vloží neadekvátní nabídku ve srovnání s jinými inzeráty na českém trhu, případně vulgární nebo jinak nevhodný inzerát.
 1. Inzerát bude vložen bezplatně po dobu dvou měsíců, po té přijde uživateli na registrační email upozornění s možností jeho prodloužení.

 

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále
jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb. zákona o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů)
(směrnice Správce)
I. Správce a Předmět směrnice Správce

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení je Luděk Veselý, provozovatel
  inzertního serveru www.prodamauto.cz, kontaktní e-mail: info@prodamauto.cz, IČ 71538526
  se sídlem Přístavní 1273/28, Praha, 17000 (dále jen též jako: „správce“ či „Správce“).
 2. Obecnými osobními údaji jsou emailová adresa, telefonní číslo, adresa a jméno
  prodávajícího, ale také IP adresa a fotografický záznam, případně také ID inzerátu nebo
  prodávajícího.
 3. „Osobními údaji“ jsou tak ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení veškeré informace o
  identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
  identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.
  II. Prohlášení Správce o DPO (Pověřenci ochrany)
 4. Správce jmenoval DPO (Data Protection Officer) tzn. pověřence pro ochranu
  osobních údajů a to z týmu jeho zaměstnanců/když tímto byl jmenován Luděk Veselý, se
  sídlem “Správce“
  III. Osobní údaje Správcem zpracovávané
 5. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly z Vaší strany dobrovolně
  poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vámi zadané
  objednávky u Správce.
 6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy, tedy údaje naplňující čl. I odst. 2. této směrnice Správce.
 7. „Zpracováním“ osobních údajů se ve smyslu č. 4 odst. 2 Nařízení rozumí jakákoliv
  operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
  prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
  zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
  přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření
  nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
  IV. Doba archivace údajů
 8. Správce uchovává osobní údaje zákonným a spravedlivým způsobem a po dobu
  nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
  správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 5 let od ukončení
  smluvního vztahu.
 9. Po uplynutí doby uvedené v odst. 1 tohoto článku Správce údaje o Vás zničí a to jak
  na nosičích elektronických tak dokumenty či jiné podklady obsahující Vaše údaje ve fyzické
  podobě.
  V. Právní důvody a účel zpracování osobních údajů
 10. Právním (zákonným) důvodem pro zpracování osobních údajů Správcem je
 • plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi dle právního důvodu podřazeného pod čl.
  6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
  a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
  společnosti nedošlo-li k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů Správcem je
 • zpracování a následná realizace Vámi vyžádané a zadané konkrétní objednávky a výkon
  práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce
  jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Ať se jedná o podání
  inzerátu nebo zaslání samolepek, případně odpovědi na inzerát.
  VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci.
  VII. Malé textové soubory (COOKIES)
 2. Správce na jím provozovaných internetových stránkách užívá soubory „cookies“.
  Tyto Soubory slouží k maximálnímu pohodlí zákazníků při jejich užívání internetových stránek
  Správce, tyto jsou vytvořeny v zařízení, které používáte k prohlížení stránek Správce v
  okamžiku, kdy tyto stránky ve svém zařízení aktivujete.
 3. Cookies slouží především pro:
 • zlepšení výkon stránek Správce tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je používáte
  (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost stránek Správce a přibližují je Vám tím, že umožňují si pamatovat Vaše
  dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k
  zapamatování si toho, kde jste na internetu „surfovali“.
 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k
  věkově omezenému obsahu; a
 • umožňují některým dodavatelům a jejich případným subdodavatelům poskytovat služby,
  které jsou spojeny se stránkami Správce a tyto případně poskytují v zastoupení Správce.
 1. „Cookies“ umožňují a to pouze v obecné rovině zaznamenávat statistické údaje o
  chování návštěvníka na stránkách Správce, především pro nabídnutí Vám relevantního
  obsahu.
 2. „Soubory „cookies“ Správce využívá pro účely Vaší autentizace, tedy abychom dat
  získaných jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší
  osobě při opakovaném užívání stránek Správce.
 3. Používáním stránek Správce vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše
  uvedeným způsobem.
  VIII. Oprávnění subjektu chráněných údajů
 4. Za podmínek stanovených v Nařízení disponujete níže uvedenými právy
  (demonstrativní výčet)
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 Nařízení.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
  prostřednictvím stránek Správce, resp. na mail Správce, vše uvedeno v čl. I. odst. 1 této
  směrnice Správce.
 1. Další oprávnění jsou uvedeny v celém zveřejněném textu Nařízení na stránkách
  Správce, když z těchto demonstrativně uvádíme možnost podání stížnosti u Úřadu pro
  ochranu osobních údajů v případě, porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů.
  IX. Bezpečnost uchování údajů, Prohlášení Správce
  • Správce prohlašuje, že po dobu zpracování osobních údajů bude dodržovat přiměřená
  technická a organizační opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení, podmínky
  Smlouvy a aby se zajistila ochrana práv dotčených subjektů údajů. Správce prohlašuje, že
  zabezpečil, aby tyto požadavky, podmínky a ochranu dodržovaly všechny osoby oprávněné
  zpracovat osobní údaje, které u něho působí.
  • Správce prohlašuje, že přijmul veškerá požadovaná technická a organizační opatření podle
  čl. 32 Nařízení, aby byla dostatečně zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající riziku daného
  zpracování.
  • Správce plnit veškeré jeho povinnosti a reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů
  stanovených v kapitole III. Nařízení.
  • Správce je plně připraven, doložit plnění povinností stanovených v čl. 24 Nařízení, tedy s
  přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a
  různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavedl správce vhodná
  technická a organizační opatření, aby zajistil a byl je schopen doložit, že zpracování je
  prováděno v souladu s Nařízením. Opatření jsou ze strany Správce podle potřeby
  revidována a aktualizována.
  • Správce je plně připraven splnit svoji notifikační povinnost vůči fyzickým osobám i
  pověřeným orgánům státu o případném úniku osobních údajů včetně sdělení, jaká nápravná
  opatření byla přijata na ochranu uvedených údajů.
  • Správce je povinen zajistit, aby se zpracovávaly jen ty osobní údaje, které svým rozsahem
  a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné pro jeho dosažení.
  • Správce vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování, které provádí dle právních
  důvodů uvedených v čl. V. této směrnice Správce.
  • Správce uchovává osobní údaje získané a zpracované podle Smlouvy odděleně a
  zabezpečuje, aby byly zpracovány způsobem, který odpovídá účelu, resp. právnímu důvodu,
  pro který byly shromážděny.
  • Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, Správce není oprávněn osobní údaje získané a
  zpracované podle Smlouvy poskytnout třetím osobám nebo je zveřejnit.
  • Správce používá odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který
  vhodným způsobem zamezí neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům ze
  strany neoprávněných osob.
  • Správce osobní údaje uchovává v náležitě zabezpečených objektech a místnostech.
  • Osobní údaje v elektronické podobě bude Správce uchovávat na zabezpečených serverech
  nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze oprávněné osoby, a pokud je to
  možné, bude přístup omezen na základě přístupových kódů či hesel a bude osobní údaje
  pravidelně zálohovat.
  • Správce zavedl vhodná opatření k tomu, aby v co nejvyšší míře zajistil neustálou
  důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, přičemž
  prostřednictvím vhodných technických prostředků v co nejvyšší míře zajistil schopnost
  obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických
  bezpečnostních incidentů.
  X. Závěrečná ustanovení
 2. Odesláním objednávky vůči správci při Vaší plné vážné, svobodné vůli a nikoli pod
  nátlakem prohlašujete, že jste se plně seznámil s touto směrnicí Správce a tuto bez dalšího
  a v celém rozsahu výše uvedeném přijímáte.
 3. Správce si vyhrazuje právo směrnici Správce měnit. V případě, že dojde ke změně
  směrnice Správce, zveřejní Správce na internetových stránkách.
 4. Nařízení v jeho celém znění je zveřejněno na stránkách správce. Pokud doposud
  tak nebylo, Správce nese odpovědnost za zveřejnění tohoto nařízení do 30-ti dní od převzetí
  tohoto dokumentu.

Účinnost směrnice Správce ke dni 13. ledna 2021